ZT男人必看的十部电影(在线观看)

男人必看的十部电影(下面有在线视频)

1.才华——《东方不败》
2.勇气——《勇敢的心》
3.童真——《E·T》
4.责任——《辛德勒名单》
5.信念——《肖申克的救赎》


6.爱情——《罗马假日》
7.痛苦——《现代启示录》
8.执着——《阿甘正传》
9.哲思——《第七封印》
10.人生——《美国往事》

1.才华——《东方不败》

2.勇气——《勇敢的心》

3.童真——《E·T》

4.责任——《辛德勒名单》

5.信念——《肖申克的救赎》

6.爱情——《罗马假日》

7.痛苦——《现代启示录》

8.执着——《阿甘正传》

9.哲思——《第七封印》

10.人生——《美国往事》

发表回复